Skip to content

Årsstämma 2024

  Kallelse till årsstämma i Xenergic AB (publ) 
  Aktieägarna i Xenergic AB (publ), org.nr. 559121-2351 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 15, 223 70 Lund.

  Rätt att delta och anmälan

  Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024;

  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 juni 2024.

  Anmälan om deltagande ska ske via e-post till mahtem.hailu@xenergic.com. Anmälan kan också göras skriftligen till Xenergic AB, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e- postadress samt, i förekommande fall, lämna uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

  Ombud och fullmakt

  Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets hemsida, www.xenergic.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e- post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

  Förvaltarregistrerade aktier

  För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 juni 2024. Sådan tillfällig registrering (s.k. rösträttsregistrering) begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 24 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

  Förlag till dagordning:

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
  8. Beslut om

   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
   b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
  12. Beslut om ändring av bolagsordningen
  13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
  14. Beslut om justeringsbemyndigande

  Styrelsens förslag till beslut

  Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

  Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson utses till stämmans ordförande.

  Punkt 8.b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

  Styrelsen föreslår att stämman disponerar över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

  Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

  Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

  Styrelsen föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

  Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

  Valberedningen föreslår att stämman beslutar att arvode till icke-anställda bolagsstämmovalde styrelseledamöter, ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter. Babak Mohammadi och Joachim Rodrigues har avstått styrelsearvode. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

  Punkt 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

  Valberedningen föreslår omval av styrelseordföranden Erika Hjertén, samt de ordinarie ledamöterna Anders Berglund, Babak Mohammadi, Joachim Rodrigues och Linus Wiebe för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.xenergic.com.

  Styrelsen föreslår omval till revisor av det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB, som har meddelat att om det blir valt så kommer Jeanette Roosberg utses till huvudsaklig revisor.

  Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan. Ändringen av bolagsordningen medför att Bolagets bolagskategori ändras från publikt till privat.

  *Se förslag på ändringar här*

  Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 30 000 000 aktier.

  Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

  Punkt 14. Beslut om justeringsbemyndigande

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

  Majoritetskrav

  För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträtts av samtliga närvarande aktieägare samt att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Bolaget.

  För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

  Tillgängliga handlingar

  Årsredovisning och revisionsberättelser finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.xenergic.com. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

  Upplysningar på stämman

  Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

  Behandling av personuppgifter

  För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20- %20Final%20SWE%20220324.pdf.

  Lund i maj 2024

  Xenergic AB (publ)

  STYRELSEN

  KONTAKT

  Xenergic AB (publ)

  Anders Berglund, verkställande direktör

  contact.us@xenergic.com

  www.xenergic.com